TVWiericke

 


Nieuwsflits augustus 2018Open toernooi
Begin juli is het open toernooi gehouden en dit was opnieuw een groot succes. Qua inschrijvingen zaten we voor de sluitingsdatum al vol, het weer was geweldig en alle deelnemers (ruim 100) waren zeer positief. Op de donderdagavond hadden we een Indonesisch buffet waar ruim 40 mensen aan hebben deelgenomen. Het buffet was verzorgd door enkele mensen van tennisclub Slagvaardig uit Waarder. Ook dit was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Door een strakke inkoop, spullen van sponsoren en goed letten op de kosten, was de opbrengst dit jaar nog hoger dan andere jaren. Het open toernooi is financieel van groot belang voor onze vereniging. Hopelijk kunnen we hier de komende jaren mee door blijven gaan.


Inbraak
De laatste keer was gelukkig enkele jaren geleden, maar er is vorige week helaas ingebroken in de kantine. Er is eerst geprobeerd de voordeur open te breken en vervolgens is een ruitje aan de achterkant ingetikt waarna de inbreker naar binnen is geklommen. Uit de kassa is het aanwezige geld (circa € 50,00) meegenomen, de braakschade zal helaas wel wat groter zijn dan het ontvreemde bedrag. Het wisselgeld in de kassa zullen we verlagen tot max € 10,00, mocht er ooit weer een inbraak zijn dan willen we de schade uiteraard zo klein mogelijk houden. Er zullen ook enkele bordjes worden geplaatst met de tekst dat er geen geld aanwezig is. Betaling van consumpties is ook mogelijk via de bankrekening van TV Wiericke (IBAN: NL26 RBRB 0955 1223 84).


HITT
Begin van dit seizoen zijn we gestart met een enthousiaste groep dames die wekelijks de HITT training volgt. Aan alle deelnemers is een evaluatieformulier gestuurd zodat we kunnen zien hoe het bevallen is. De eerste reacties die we gezien hebben zijn positief en de verwachting is dat we hier volgend seizoen mee door zullen gaan.


Ledenbestand
Na enkele jaren van daling in het ledenaantal, hebben we dit jaar de stijgende lijn weer te pakken. We zijn gestart met een proef voor een zomerlidmaatschap voor leden van andere sportverenigingen met een zomerstop. Hier hebben zich 6 heren voor aangemeld, tijdens de ledenvergadering zullen we een voorstel indienen om deze optie als vast onderdeel  toe te voegen als lidmaatschapsvorm. Er is ook tennisles gevolgd door 2 groepjes jeugdleden, bij voldoende animo gaan we hier ook volgend jaar weer mee verder.
 

Bestuur en vrijwilligers
De werkzaamheden binnen de club komen helaas steeds terecht bij hetzelfde groepje mensen. Zowel voor het bestuur als de open toernooicommissie is dringend behoefte aan uitbreiding. Het bestuur bestaat uit 3 mensen en is toe aan uitbreiding en ook aan verjonging. Ook voor het open toernooi geldt dat het werk hier door een heel klein groepje moet worden uitgevoerd, dat betekent naast de
weken van voorbereiding ook vele avonden aanwezig op het park tijdens het toernooi. Tijdens het open toernooi hebben we wel een groepje vrijwilligers gehad die de bardiensten voor hun rekening hebben genomen. Graag roepen wij leden op om zich te melden indien zij interesse hebben voor bestuur of commissie.

Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur met een voorstel komen om m.i.v. het nieuwe seizoen vrijwilligers werk te gaan belonen. Leden die meedraaien met bardienst, plantsoenendienst, schilderwerk, commissies etc. krijgen een bonus en betalen daardoor minder contributie dan leden die ervoor kiezen om geen vrijwilligerswerk te doen. Voor de laatste groep betekent dit dat de contributie hoger zal worden dan de contributie die we nu hanteren. Bij vele verenigingen wordt dit al jaren gedaan en voor ons lijkt het ook noodzakelijk.