TVWiericke

 Ledenvergadering 2017

 

Beste leden, 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag 9 maart om 20:00 uur.

Dit jaar is een bijzonder jaar:  onze vereniging bestaat 25 jaar en bovendien wordt dit jaar het 15e “Wiericke Open” georganiseerd. Ondanks een dalend ledenaantal is onze vereniging financieel gezond en ook zeer vitaal.

Er is een aantal actieve commissies: Park commissie, Bar commissie en een bijna geheel vernieuwde Toernooicommissie.  Verder is er een enthousiaste Jubileumcommissie begonnen met de voorbereiding van het lustrum feest.  Van deze laatste hoort u binnenkort meer!

We zijn blij dat ook een aantal wat jongere leden zich enthousiast op diverse gebieden inzet.

Om de continuïteit  onze vereniging ook in de toekomst te waarborgen moeten we wel op zoek naar nieuwe leden.  Het bestuur heeft hier wel wat ideeën over die we graag met jullie willen delen.

We willen een werkgroepje in het leven roepen dat zich bezig gaat houden met dit onderwerp.

Een uitdagende en belangrijke taak!

Wij doen daarom hierbij een dringende oproep om aanwezig te zijn bij de ALV en met ons mee te denken.  We vertrouwen op een hoge opkomst op 9 maart in ons clubhuis.

 De agenda en de notulen van de ALV van vorig jaar vindt u hieronder. U kunt deze hele pagina afdrukken (en meenemen op 9 maart) door op het printicoontje  boven te klikken.

 Het bestuur.

 

Agenda

1)       Opening

2)       Notulen 2016

3)       Financieel verslag

4)       Verslag commissies:

  1. Open toernooi commissie               (Boy)
  2. Park commissie                             (Melvin)
  3. Bar commissie                               (Rob)
  4. Kas commissie                               (Fons)
  5. Sponsor commissie                        (Peter)
  6. Feest commissie                            (Frederick)

5)       Projecten

  1. 2016 : drainage banen + terrassen
  2. 2017:  paden langs de banen + drainage langs de paden
  3. Ledenwerving

6)       Rondvraag

7)       Sluiting

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 17 februari 2015

 

Aanwezig: Rien Hoogendijk, Ria Hoogendijk, Kees van Klink, Rob Zaal, Boy Molmans, Fons de Wit, Peter Wiekenkamp, Arianne Sprokkerieft (vice voorzitter), Ed Korff (bestuurslid).

 

1.Opening

Arianne heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.

 

2.Verslag vorige vergadering.

Hans Pouw heeft zijn sleutel ingeleverd. Rob gaat achter de overige sleutels aan.

 

3.Ingekomen stukken / mededelingen

Er is een uitnodiging voor een workshop “leden werven” gekomen. Peter, Rob en Ed zullen deze gaan volgen.

 

Het schema van het baanonderhoud wijzigt om kosten te besparen.

 

4.Jaarverslag diverse commissies.

Open Toernooi-commissie: Er waren in 2015 minder inschrijvingen door het wisselen van de week. De opbrengst was goed.

In 2016 zal het toernooi weer in week 27 plaatsvinden.

 

Barcommissie: Geen nieuws, alleen het open toernooi levert wat op.

 

Parkcommissie: Er is vreselijk veel onkruid rondom de banen en het clubhuis. Het plan is om met een groepje mensen dit wekelijks bij te houden.

 

Het clubhuis moet boven in de punt nog gebeitst worden. Voortaan moet er eerder begonnen worden met groot onderhoud.

 

Rob zal navragen of het klopt dat Floor de meterstanden van het elektra door geeft.

 

Technische commissie: In 2015 is er alleen een single toernooi geweest. De leden van de technische commissie stoppen er mee in 2016.

 

Boy zal in 2016 de TC doen en zal een competitiesysteem opzetten.

 

5.Verslag secretaris.

Geen bijzonderheden.

 

6.Verslag penningmeester.

Het financieel resultaat is -/- € 1.902,--. In de resultatenrekening wordt nog altijd gerekend met afschrijving van banen, clubhuis, etc. Zonder deze afschrijvingen zou er een positief resultaat zijn van ongeveer € 7.850,-- De opbrengst van de bar is een stuk beter dan vorig jaar. Dit komt vooral doordat er niet meer wordt opgeschreven. Verder zijn er niet veel uitgaven gedaan, we zijn zuinig geweest.

7.Begroting 2016

Voorlopig worden er geen grote uitgaven voorzien en kunnen we met het huidige ledental financieel rondkomen zolang de banen goed blijven.

 

8.Benoeming kascommissie

Fons de Wit zal komend jaar de kascommissie vormen. Een tweede lid voor de kascontrole wordt nog gezocht.

 

9 Vacatures

Op dit moment hebben we geen officiële voorzitter.

Arianne en Elly zullen uit het bestuur gaan.

 

Het nieuwe bestuur wordt:

Ed       : Voorzitter

Rob    : Secretaris

Flip     : Penningmeester/ledenadministratie

 

10 Contributie 2012

De contributie wordt niet verhoogd.

 

11. Rondvraag

Rien geeft aan dat hij tijdens de week van het open toernooi geen vrij heeft. Rob zal overdags inkopen doen.

 

Ed vraagt of de website moet blijven bestaan. Het antwoord is ja.

 

Rob zal een stukje in de Nieuwsbrug schrijven.

 

Melvin tennist regelmatig met dhr. Mulckhuijse. Wordt hier wel voor betaald en wat zijn de regels omtrent een introduce? De kosten bedragen € 7,50 per keer.

Tennissers die in Nieuwerbrug wonen mogen maximaal 2x als introducée spelen. Voor mensen van buiten het dorp geldt geen beperking.

 

12.Sluiting

Arianne dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.